Marktreglement

U kan hier het marktreglement consulteren en indien gewenst downloaden. Voor meer inlichtingen kan u steeds contact opnemen met ons secretariaat.

Algemene markten bij Abattoir N.V. te Anderlecht

 

Reglement

Art. 1

Wekelijks worden op het domein van Abattoir N.V. te Anderlecht algemene markten gehouden op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 7 uur tot 14u. De standhouders hebben toegang tot de markt vanaf het openen van de poorten. Voordien mogen ze geen voertuigen, noch koopwaar op het domein brengen. De standplaatshouder moet ten laatste om 8 uur aanwezig zijn. Wie na 8 uur, zonder voorafgaande verwittiging, ter plaatse komt kan zijn/haar standplaats geweigerd worden voor deze marktdag, zonder enig recht op schadevergoeding of schadeloosstelling.

De standhouders en hun medewerkers zijn verplicht de richtlijnen van de aangestelden van Abattoir N.V. te volgen. Zij zullen de hun aangeduide standplaatsen zo snel mogelijk innemen en hun voertuig onmiddellijk lossen en van zodra het ontladen is zullen ze hun voertuig van de markt verwijderen. Het laden en lossen moet gebeuren met stilgelegde motor.De standhouders mogen hun standplaatsen niet verlaten voor 14u. Ze mogen geen voertuigen op de markt brengen vóór het einde van de markt. Tussen 9 en 14 uur is het eenieder verboden zich op de markten te begeven met een rijwiel, motorrijwiel of motorvoertuig, behalve hulpdiensten en aangestelden van Abattoir N.V.De standplaatsen moeten uiterlijk om 16 uur op vrijdag, om 16u30 op zaterdag en om 17 uur op zondag ontruimd zijn. Op zondag moeten de vrachtwagens het terrein verlaten hebben om 17u30.

Art. 2

De aanvragen tot het bekomen van een standplaats met abonnement moeten per aangetekend schrijven worden gericht aan Abattoir N.V. met vermelding van volgende gegevens:
•   volledige naam en adres van de aanvrager;
•   in voorkomend geval naam en adres van de vennootschap die een ambulante activiteit uitoefent en waarvoor de aanvrager met het dagelijks bestuur belast is;
•   soort van de te koop aangeboden producten;
•   kopij van de machtiging als werkgever voor het uitoefenen van ambulante activiteiten
•   kopij van het handelsregister, met inschrijvingsnummer;
•   kopij van de BTW inschrijvingskaart en nummer.;
•   gevraagd aantal standplaatsen (2,5x2m) en welke marktdagen (vrijdag; zaterdag of zondag); - soort uitstalling ( kraam of winkelwagen);
•   naam en adres van eventuele medewerkers;
•   In voorkomend geval een attest van goedkeuring uitgereikt door het FAVV.

Een aanvraagformulier kan verkregen worden in de kantoren van Abattoir N.V. Wijzigingen in de gegevens moeten onverwijld en schriftelijk meegedeeld worden aan Abattoir N.V. De aanvragen worden in chronologische volgorde geklasseerd. De aanvrager ontvangt een bericht van ontvangst.

De aanvragen blijven 2 jaar geldig. De N.V. kan evenwel beslissen de bestaande wachtlijst te zuiveren door de personen, voorkomend op de chronologische wachtlijst aan te schrijven met het verzoek hun aanvraag tot het bekomen van een standplaats schriftelijk te bevestigen. Enkel bij bevestiging behouden ze hun plaats op de lijst.

Wekelijks kunnen een beperkt aantal losse deelnemers per marktdag vrije standplaatsen toegewezen krijgen. Zij bieden zich hiervoor aan bij de marktleider of de door hem aangestelde persoon vanaf het openen van de poorten en voor 8 uur. Deze kent de marktplaatsen toe in chronologische volgorde van aankomst op de markt, zoals door hem vastgesteld. De particulieren kunnen enkel als losse deelnemer een standplaats aanvragen en enkel voor de verkoop van oude spullen (d.w.z. goederen die niet werden aangekocht om verder te verkopen) en in de mate dat ze zich houden aan de voor hen geldende wettelijke bepalingen.

Art. 3

De standplaatsen die het voorwerp uitmaken van een abonnement worden toegekend met inachtneming van de chronologische volgorde van de aanvragen en per artikelgroep. Om enige variatie in het aanbod te behouden wordt per aangeboden product een maximum percentage van de beschikbare standplaatsen vastgelegd. Tevens kan N.V. Abattoir bepaalde zones afbakenen die exclusief voorbehouden zijn voor bepaalde artikelgroepen.
Elke markthandelaar kan slechts aanpalende standplaatsen toegewezen krijgen. De markthandelaars die reeds een standplaats op abonnement innemen hebben voor het bekomen van een vrijgekomen standplaats op de markt voorkeur op nieuwe aanvragers, op voorwaarde dat zij de hen reeds toegewezen standplaatsen vrijgeven.
Markthandelaars die hun standplaats(en) onderling wensen te ruilen moeten zich persoonlijk en gezamenlijk aanbieden bij de Afgevaardigde-Bestuurder van N.V. Abattoir.
De toekenning is persoonsgebonden en wordt enkel verleend aan natuurlijke personen, die de ambulante activiteit in eigen naam uitoefenen of die belast zijn  met het dagelijks bestuur van de rechtspersoon die een ambulante activiteit uitoefent. Zij beschikken over een machtiging als werkgever om ambulante activiteiten uit te oefenen.
De toekenning vermeldt de artikelen die op de standplaats mogen verkocht worden, de grootte van de standplaats en de persoon aan wie wordt toegewezen, de toelating tot het plaatsen van een kraam of een winkelwagen.
De standplaatsen met abonnement worden verleend voor een duur van 12 opeenvolgende maanden. Bij het einde van die periode wordt het abonnement stilzwijgend vernieuwd, behalve als de aanvrager per brief in de 2 eerste weken van de maand waarin het abonnement vervalt, het abonnement opzegt of als Abattoir N.V. per aangetekend schrijven het abonnement intrekt.

Tijdens de periode van 12 maanden kan het abonnement worden ingetrokken of tijdelijk opgeschort, zonder enig recht op schadevergoeding en zonder dat de standhouder aanspraak kan maken op terugbetaling van het resterend abonnementsgeld als:
•   de standhouder inbreuk pleegt op het marktreglement en hij/zij geen gevolg geeft aan schriftelijk overgemaakte opmerkingen;
•   de standhouder zijn/haar standplaats leent, onderverhuurt of overdraagt aan derden, behoudens het geval voorzien in art. 4;
•   de standhouder niet langer beschikt over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten;
•  de standhouder andere producten aanbiedt dan deze waarvoor hem/haar toelating werd verleend, tenzij er voorafgaand een schriftelijk akkoord werd verleend door Abattoir N.V.
•   de standhouder zonder wettige reden en  zonder voorafgaande verwittiging bij Abattoir N.V. zijn standplaats onbezet laat gedurende 3 opeenvolgende weken;
•   De standhouder in overtreding is met art. 7 hierna.

Art. 4

Een standplaats op zich kan niet worden overgedragen. Enkel de handel met een daaraan verbonden standplaats kan worden overgedragen en dit enkel naar aanleiding van het overlijden of de stopzetting van de ambulante activiteiten van de persoon aan wie de standplaats is toegewezen. De overnemer moet daarenboven een natuurlijk persoon zijn die voor eigen rekening de ambulante activiteit uitoefent of  belast zijn met het dagelijks bestuur van de rechtspersoon die een ambulante activiteit uitoefent. Bovendien moet de overnemer de activiteit voortzetten die werd gestaakt door de persoon aan wie de standplaats is toegewezen en de overnemer moet de machtiging hebben tot het uitoefenen van een ambulante activiteit.In geval van stopzetting moet de overlater een bewijs van volledige schorsing van zijn ambulante activiteit voorleggen. De overlater moet Abattoir N.V. schriftelijk op de hoogte brengen van de geplande overdracht. De overnemer kan de standplaats slechts innemen nadat Abattoir N.V. in het bezit is van een schriftelijke aanvraag tot overname, vergezeld van de gegevens die bij de aanvraag voor een standplaats moeten gevoegd worden. De N.V. Abattoir behoudt zich het recht voor de overnemer een andere standplaats toe te wijzen en de oorspronkelijke standplaats, overeenkomstig de bepalingen in art. 3 van onderhavig reglement, aan een markthandelaar die reeds een standplaats op abonnement inneemt toe te wijzen.

Art. 5

De toegekende standplaats dient te worden ingenomen door de standhouder aan wie ze is toegewezen (beschikkend over een machtiging als werkgever) of door zijn/haar echtgeno(o)t(e), bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad, vennoten of werknemers, op voorwaarde dat deze personen in het bezit zijn van een geldige machtiging als aangestelde A of B.

Art. 6

De standhouders met een abonnement krijgen maandelijks een factuur aangeboden, waarop de prijs van de standplaats wordt genoteerd, evenals andere kosten zoals deze voor elektriciteit en milieu. Ze betalen contant. Het plaatsgeld voor de losse deelnemers (zonder abonnement) en de eventuele kosten voor elektriciteitsverbruik worden wekelijks ter plaatse betaald tegen ontvangst van een ticket.
Het bewijs van betaling (ticket of factuur, afgetekend voor voldaan) zowel voor de standplaats als voor de elektriciteit, moet de standhouder voorleggen aan de marktleiding op eenvoudig verzoek.

Art. 7

De standhouders verplichten er zich toe al hun waren, verpakkingen, dozen, bakken, paletten enz. mee te nemen en niets ter plaatse te laten liggen. Ze zorgen ervoor dat hun standplaats en omgeving volledig gereinigd worden. Het is verboden om het even welk afval mee te brengen naar de markt. Standhouders die waren verkopen bestemd om ter plaatse of in de onmiddellijke omgeving verbruikt te worden zijn verplicht een voldoende groot recipiënt ter beschikking te stellen om de mogelijke afval in te werpen. In de loop van 2016 (een reeds sinds januari 2016 gecommuniceerde tijdslijn volgend) wordt het verboden om plastieken wegwerpzakken uit te delen of te verkopen aan klanten tijdens de markten. Dit verbod stemt overeen met het reglement van de gemeente Anderlecht met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein, Hoofdstuk 1, art. 14 (GR van 17/12/2015).

Een plastieken wegwerpzak is een plastieken zak voor eenmalig gebruik met handvat en met een dikte van 50 micron of minder, samengesteld uit grondstoffen van fossiele of hernieuwbare oorsprong. Het verdelen van doorzichtige plastiek zakken zonder handvat in polyethyleen wordt enkel nog toegelaten voor vette of vochtige producten.

Art. 8

Het standgeld wordt aangerekend per eenheid van 5m². De prijzen worden jaarlijks vastgelegd door de raad van bestuur van Abattoir N.V. De prijs voor een standplaats met abonnement en de ermee verbonden kosten voor milieu en elektriciteit dekt een periode van een maand. De prijs van een standplaats met abonnement is onafhankelijk van het aantal marktdagen tijdens de maand. In geval een eenheid niet volledig wordt ingenomen, wordt toch een volledige eenheid aangerekend. Het is evident dat de standhouder zich houdt aan de afgesproken oppervlakte en binnen die eenheid blijft. De standhouder dient zijn koopwaar en materiaal binnen de grenzen van de toegewezen standplaats op te stellen. De uitsprong van het tentdak mag hoogstens 1 meter bedragen en mag geen hinder veroorzaken voor het publiek en voor eventuele interventies van de hulpdiensten. De standhouder die, zonder toelating van de marktleider, meer oppervlakte inneemt dan de vergunde moet onmiddellijk een vergoeding betalen aan de marktleider gelijk aan het dubbele van de normale vergoeding. Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd.

Art. 9

Bij gebruik van elektriciteit zal de gebruiker een vaste som per marktdag betalen voor het ter beschikking stellen van de installatie en het verbruik, naargelang de sterkte van de ter beschikking gestelde zekeringen (2 of 10 ampère). Elektriciteit mag alleen voor eigen gebruik afgenomen worden. Enkel het stopcontact aangeduid door de marktleider mag gebruikt worden. Bij het zelf opwekken van elektriciteit mag de geluidssterkte van de motor niet meer bedragen dan 60 dB, gemeten op 1 meter afstand van de geluidsbron.

Art. 10

De standhouder wordt toelating verleend voor de verkoop van een bepaalde categorie producten. Hij/zij zal geen andere producten te koop aanbieden en zal ook niet van categorie producten veranderen, tenzij met schriftelijk voorafgaandelijk akkoord van Abattoir N.V.

Art. 11

Abattoir N.V. zal ernaar streven de regelmatige standhouder dezelfde plaats toe te wijzen. De standhouder kan evenwel geen recht doen gelden op een vaste plaats. De regelmatige inname van een standplaats geeft geen enkel eigendomsrecht. In het geval een standplaats wordt afgeschaft zal de standhouder die zijn standplaats aldus verliest voorrang genieten voor het bekomen van een andere beschikbare standplaats, in rangorde van zijn anciënniteit en artikel.

Art. 12

Elk gedrag dat de goede uitbating of de goede naam van de markten schaadt moet vermeden worden. De standhouders moeten zich correct gedragen tegenover het publiek, afgevaardigden van de vennootschap en andere aanwezige personen. De marktgebruikers welke wanorde veroorzaken, bedreigingen uiten, aangestelden van de firma zwaar beledigen, vechten, gebouwen of materiaal beschadigen, zal de toegang tot de markt geweigerd worden. Desgevallend zal er schadevergoeding geëist worden. Het is verboden te bedelen op het domein.

Art. 13

Het gebruik van een geluidsinstallatie is verboden behoudens toelating van de marktleider. Het voortgebrachte geluid mag niet storend zijn voor het normaal uitoefenen van de activiteiten van de andere standhouders en ook niet voor de marktbezoekers. De oproepen via de geluidsinstallatie van de markt moeten verstaanbaar blijven. Op 1 meter van de geluidsbron mag maximaal 60 dB worden gemeten. Slechts met toelating van de marktleiding en na betaling van de verschuldigde sommen mogen reclamebladen of folders verdeeld worden of  op de geparkeerde wagens geplaatst worden.Fotograferen of filmen kan enkel mits schriftelijke toelating door de directie. Deze geschreven toelating moet worden voorgelegd wanneer de door Abattoir N.V. aangestelde personen erom vragen.

Art. 14

Het is verboden gebruik te maken van verwarmings-, koel- en/of verlichtingsinstallaties die niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften of die gassen of rook laten ontsnappen. De standhouder zal jaarlijks zijn installatie laten keuren door een erkend keuringsbedrijf. De gebruikers van dergelijke installaties dienen een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid evenals brand en aanverwante gevaren af te sluiten. Op elk verzoek van de marktleider moet het bewijs van verzekering en van het voldoen aan de veiligheidsvoorschriften worden voorgelegd. Bij het gebruik van braad- en verwarmingstoestellen moet zich een brandblusapparaat van 5 kg gevuld met CO2 en voorzien van een merkteken Benor in de onmiddellijke nabijheid bevinden.
Het is verboden vuur te maken.

Art. 15

Enkel de dieren, waarvan de verkoop op de markt door de wet toegelaten is mogen te koop aangeboden worden. Zo zullen beschermde of wilde dieren niet op de markt worden aangeboden. De kooien en afsluitingen moeten aan de soort en grootte van de te koop aangeboden dieren zijn aangepast. Ze moeten zich rechtop kunnen houden en voldoende bewegingsvrijheid hebben. De verkopers en kopers dienen de gedragscode in verband met het welzijn van de dieren op de markt te respecteren. De verkoper moet er voor zorgen dat hij dozen of kooien ter beschikking stelt van zijn klanten, zodat deze de dieren op een diervriendelijke manier kunnen vervoeren.

Art. 16

Steekpenningen zijn verboden. Zo mag de markthandelaar geen enkele vergoeding aanbieden, geven of aanvaarden voor het ruilen of tijdelijk innemen van vrijgekomen standplaatsen.

Art. 17

De standhouders, hun personeel en bezoekers van de markt, zonder geldige abonnementskaart voor het binnenrijden op het domein, betalen op zaterdag en zondag parkeergeld bij het binnenrijden. Dit kan enkel via de ingang aan de Nijverheidskaai 168. Op vrijdag, zoals op de andere weekdagen, geschiedt de betaling bij het buitenrijden.De abonnementskaart is slechts te gebruiken voor 1 wagen en is strikt persoonlijk. Bij misbruik kan de kaart ongeldig gemaakt worden. Het betaalde abonnementsgeld wordt in dat geval niet terugbetaald. De abonnementskaart geldt niet voor parking Delacroix, met in- en uitgang via de J. Ruhlstraat. Op deze parking geldt een tarief per uur. De betaling van het parkeergeld geeft enkel de toelating om te parkeren op de aangeduide parkeerplaatsen. In geen geval mogen de doorgangen versperd worden. De uitbater behoudt zich het recht voor om de belemmerende voertuigen te laten wegslepen op kosten en voor risico van de eigenaar. Hij heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor diefstal of beschadiging van de geparkeerde wagens of hun inhoud.Het rijden op het domein moet voorzichtig en met beperkte snelheid gebeuren. In ieder geval is de snelheid op het ganse domein beperkt tot 30 km/uur. De verkeersaanduidingen en -borden moeten geëerbiedigd worden en de wegcode moet nageleefd worden. Parkeren op het domein, door standhouders, buiten de markturen wordt enkel gedoogd op de daartoe voorziene parkeerplaatsen achteraan het domein van donderdag 17u00 tot zondag 17u00. Enkel voertuigen die technisch en administratief in orde zijn kunnen op het domein circuleren (nummerplaat, technische controle, verzekering). Achtergelaten voertuigen zullen vanaf maandagvoormiddag, buiten het domein gesleept worden op kosten en voor risico van de eigenaar van het voertuig.

Art. 18

Abattoir N.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor schade, veroorzaakt door de weersomstandigheden of daden van anderen dan zijn aangestelden, noch voor diefstal van of schade aan eigendommen van standhouders en marktbezoekers. Diegene die de markt betreedt doet zulks voor eigen risico. De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtsgevolgen voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van kopers en verkopers tengevolge van hun handelen op de markt. Marktgebruikers worden geacht de directie te vrijwaren voor aanspraken dienaangaande.

Art. 19 Boetes en Sancties:

19.1. Het achterlaten van afval buiten de standplaats (sluikstorten) wordt onmiddellijk beboet met € 250 (ex btw), onverminderd de mogelijkheid tot verdere sancties, zoals schorsing.

Voor de hiernavolgende boetes of sancties worden opgelegd krijgen de overtreders 2 verwittigingen:
• een eerste mondelinge verwittiging, schriftelijk bevestigd bij de eerste overtreding;
• bij een herhaling van deze overtreding volgt een schriftelijke verwittiging waarin de hiernavolgende sancties, die bij een volgende overtreding zullen toegepast worden, worden uitgelegd:

Een boete van  € 75,- excl. btw bij volgende overtredingen :

19.2.1. Het achterlaten van afval op de standplaats
19.2.2. Het niet-respecteren van de richtlijnen van de marktleiding en inspectiediensten

Een boete van  € 40,- excl. btw bij volgende overtredingen :

19.3.1.  Het te laat ontruimen van de standplaats (vrij. 16u; zat. 16u30; zon. 17u)
19.3.2.  Het achterlaten tot ‘s anderendaags van goederen of materiaal
19.3.3.  Het parkeren waar niet toegelaten
19.3.4.  Het parkeren van voertuigen tussen zondag 17u30 en donderdag 17u00
19.3.5.  Het verdelen van de verboden plastieken zakken zoals omschreven in artikel 7 van dit reglement
19.3.6.  Andere inbreuken

Bij herhaling binnen het jaar worden de boetes verdubbeld en kan de overtreder bovendien voor onbepaalde tijd van de markt worden geschorst. Handelaars hebben er alle belang bij het bewijs van controle te vragen, aan één van de aangestelden, bij het verlaten van hun standplaats. Een schorsing geeft geen recht op terugbetaling van het eventueel reeds betaalde abonnementsgeld. Tijdens de schorsing loopt de facturatie van het standgeld ten aanzien van de geschorste normaal door.

Art. 20

Elke handelaar is verplicht een naambord aan te brengen volgens de normen bepaald in de Belgische wetten en besluiten in verband met de identificatie van de handelaar. De waren dienen duidelijk geprijsd te worden overeenkomstig de voorschriften.

Art. 21

Er zal een adviescommissie worden opgericht met als voorzitter de afgevaardigde-bestuurder van Abattoir N.V. De voorzitter roept de adviescommissie bijeen. Ze bestaat uit afgevaardigden van de standhouders en medewerkers van Abattoir N.V. Ze kan advies verlenen over alle aangelegenheden betreffende de markt die haar worden voorgelegd door de raad van bestuur of het directiecomité of de afgevaardigd bestuurder van Abattoir N.V.

Art. 22

Het reglement is beschikbaar op www.abattoir.be en kan ook steeds afgehaald worden op de kantoren van N.V. Abattoir. De losse deelnemers (zonder abonnement) worden bij de afgifte van het ticket van deze mogelijkheden op de hoogte gebracht, de standhouders met abonnement bij hun eerstkomende factuur na datum van goedkeuring van het reglement door de Raad van Bestuur van N.V. Abattoir. Bij het bezetten van een standplaats wordt de standhouder beschouwd als zijnde op de hoogte van dit reglement en dit in al zijn bepalingen te aanvaarden.

Art. 23

Mits schriftelijke en voorafgaandelijk toestemming van de Afgevaardigde Bestuurder is het aan de uitbaters van een handelszaak gelegen op het marktterrein toegelaten om tijdens de markturen koopwaren aan te bieden voor hun winkel mits:
•   zij zich houden aan de vergunde oppervlakte;
•   dit toegelaten wordt door de controlediensten ( sanitaire regels );
•   zij geen andere koopwaar uitstallen dan diegene die zij normaal in hun handelszaak verkopen;
•   zij de toelating noch gratis noch tegen betaling aan derden afstaan;
•   zij hiervoor een vergoeding betalen aan N.V. Abattoir;
•   zij de toegang van de hulpdiensten tot de markt mogelijk laten en zij desbetreffende steeds de aanwijzingen van de marktleider of zijn aangestelden opvolgen.

Art. 24

Het directiecomité van Abattoir N.V. wordt belast met de uitvoering van dit reglement, alsmede met het beoordelen en beslechten van eventuele niet voorziene of spoedeisende gevallen en/of de misbruiken die zouden worden vastgesteld.

Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Abattoir N.V. in zijn vergadering van 21/10/2002 en aangepast in zijn vergadering van 26/05/2016.

ABATTOIR N.V., Rue Ropsy Chaudronstraat 24, 1070 Brussel | T. 02 521 54 19 | F. 02 522 42 37 | info@abattoir.be | www.abattoir.be BTW BE 0425.276.704