Weldra tweede markt geopend!

Abattoir stelt alles in het werk om zo snel mogelijk een tweede openluchtmarkt op te starten, enkel geopend op zaterdag en zondag van 7 tot 14u. Dit laat ons toe om meer marktkramers te kunnen laten terugkeren. Daarnaast kunnen we de bezoekers ook beter spreiden over meer kramen. Hoe de selectie van deze 50 bijkomende marktkramers zal verlopen, verneemt u hier. We gaan ervan uit dat deze markt zal starten op zaterdag 13 juni. Lees meer

Juridisch

Het ministerieel besluit van 15 mei 2020 houdende wijzigingen van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te berperken, regelt het volgende: Vanaf 18 mei 2020 mogen er opnieuw markten georganiseerd worden, met een maximum van 50 kramen per markt. De bevoegde gemeentelijke overheid kan de dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse markten die maximaal 50 kramen bevatten, goedkeuren onder volgende voorwaarden en deed dit ook :

 • Maximum aantal bezoekers: 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam
 • Geen brocante of rommelmarkt
 • Marktkramers en personeel verplicht mond en neus bedekken met een masker in stof
 • Middelen voor noodzakelijke handhygiëne voorzien
 • Geen voeding of dranken nuttigen
 • Eénrichtingsverkeer instellen
 • Individueel winkelen en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk
 • 1,5 meter social distancing garanderen.

Abattoir nv heeft er voor gekozen om het mondmasker ook te verplichten voor de klanten van de markt en dit om twee redenen: gelijke communicatie voor de markt en de Foodmet (waar het mondmasker al verplicht was) en bescherming van de gezondheid van klanten en personeel.
De Corona-maatregelen en de opgelegde beperkingen (eerst een totaal verbod, dan versoepeling mits beperking van het aantal marktkramers) vormen een onvoorziene omstandigheid. Omwille van deze maatregelen is het Abattoir tijdelijk niet mogelijk de markt(en) zoals gewoonlijk te organiseren en haar marktreglement in alle opzichten toe te passen. Gezien deze maatregelen worden opgelegd door de overheid bestaat er ook geen twijfel over het feit dat de onmogelijkheid van de uitvoering niet toerekenbaar is aan Abattoir en beroept Abattoir zich op overmacht.

Selectiemethode overdekte markt

Deze selectie is afgesloten. Sindsdien zijn er plaatsen in de categorie voeding vrijgekomen. Deze plaatsen zullen volgens dezelfde methode als de tweede markt worden toegewezen. Deze worden eerst toegekend.

Selectiemethode voor de tweede markt

Om elke mogelijke discriminatie bij de selectie zo goed mogelijk uit te sluiten, kiest Abattoir ervoor om – in aanleuning aan de regelgeving voor openbare markten – voor de selectie van marktkramers de keuze bij loting te laten bepalen en dit binnen een verhouding van 30 voedingskramen en 20 niet-voedingskramen per marktdag voor de tweede markt. Op basis van gesprekken met de betrokken partijen en/of rekening houdend met het grote aantal marktkramers en hun activiteit werd bijkomend voor het volgende beurtrolsysteem gekozen:

 • Voeding: toewijzing van de beschikbare plaatsen per weekend (2 op elkaar volgende dagen) aan twee groepen van telkens 30 marktkramers die onder elkaar per weekend alterneren,
 • Niet-voeding: toewijzing van de beschikbare plaatsen aan twee groepen van telkens 20 marktkramers voor telkens 1 dag per weekend; de marktkramers zullen dus onder elkaar alterneren tussen zaterdag en zondag.

Andere criteria werden bestudeerd, zoals b.v. anciënniteit. Anciënniteit is als criterium echter niet hanteerbaar omwille van het ontbreken van elektronisch selecteerbare gegevens van voor 2006. De elektronisch beheerde gegevens zijn tot nu toe beperkt op ondernemingen. De daadwerkelijke anciënniteit van vele klanten zou bovendien omwille van herhaalde overdrachten binnen families/generaties niet meer correct kunnen worden getraceerd.

Organisatie

Inmiddels werd de toestemming gekregen van de gemeente Anderlecht om een tweede markt te organiseren, op een andere locatie op onze site, volledig afzonderlijk functionerend van de eerste overdekte markt. Er moet dus een bijkomende keuze gebeuren van de handelaars. Dit zal gebeuren volgens volgende principes:
Beide markten moeten een gelijkaardig, en divers aanbod hebben, zodat klanten in principe niet genoodzaakt zijn om op beide markten binnen te gaan. Het is immers de bedoeling van de overheid dat mensen zo kort mogelijk op de markt en op onze site blijven. Er wordt gekozen voor een verdeling van 30 voedingskramen en 20 anderen (niet-voeding) voor de tweede markt.

Handelaars die op ticket werken kunnen, jammer genoeg, voorlopig nog niet in aanmerking worden genomen. Foodtrucks, brocante en tweedehandskleding worden momenteel ook nog uitgesloten.

Alle handelaars die aan bovenstaande criteria voldoen, worden uitgeloot, behalve als men Abattoir schriftelijk in kennis stelt van het feit dat men niet wenst deel te nemen. Enkel geselecteerde handelaars met een abonnement wiens financiële verplichtingen tot en met februari 2020 in orde zijn tegen de marktdag waarvoor ze geselecteerd zijn, zullen hun marktkraam kunnen opstellen.

De loting vindt plaats op dinsdag 9 juni 2020 om 15u, in de Ropsy Chaudronstraat 24, 1070 Anderlecht, in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder van het kantoor SACRE-DE SMET  (SDS) te 1081 KOEKELBERG, Jettelaan 32. De trekkingen verlopen per categorie.

 1. Een eerste trekking met als resultaat een volgorde van alle voedingskramen

De eerste 10 marktkramers op de lijst krijgen de intussen vrijgekomen plaatsen op de overdekte markt aangeboden, waarbij de eerste 5 marktkramers op de lijst het eerstvolgende weekend [normaliter 13-14 juni 2020] op de markt mogen staan en de volgende 5 marktkramers op de lijst op het daaropvolgende weekend (normaliter 20-21 juni 2020];
De eerstvolgende 30 kramen op de lijst mogen het eerste weekend [normaliter 13-14 juni 2020] op de tweede markt staan,
De daaropvolgende 30 kramen op de lijst mogen het volgende weekend [normaliter 20-21 juni 2020] op de tweede markt staan,
De twee groepen van 2 x 5 en 2 x 30 marktkramers zullen vanaf dan in eenzelfde ritme om de 14 dagen alterneren;

 1. Een tweede trekking met als resultaat een volgorde van alle andere kramen (alle abonnementen behalve foodtrucks, brocante en tweedehandskleding)

De eerste 20 kramen op de lijst mogen de eerstkomende zaterdag op de tweede markt staan.
De tweede 20 kramen mogen de eerstkomende zondag op de tweede markt staan.
De twee groepen zullen vanaf dan elk weekend op de andere dag aanwezig mogen zijn. Elke marktkramer uit deze trekking kan dus de ene week op zaterdag op de markt staan en de daaropvolgende week op zondag.

Het resultaat van de trekking zal onmiddellijk telefonisch of via sms of via mail (indien een e-mailadres beschikbaar is) meegedeeld worden aan de geselecteerde handelaars. Als een marktkramer schriftelijk bevestigt niet te zullen komen, of de eerste marktdag waarvoor hij/zij is uitgeloot, niet komt opdagen met zijn of haar marktkraam, zal de volgende op de wachtlijst in de betreffende categorie gecontacteerd worden. Hetzelfde geldt voor elke vrijkomende plaats op één van de twee markten.

Marktkramers kunnen via E-MAIL de vraag stellen over de plaats op de wachtlijst waarop ze zich bevinden.

De uiteindelijke selectie zal normaliter gelden gedurende de volledige Covid-19 periode waarin de beperkingen gelden die op vandaag worden opgelegd aan de organisatie van markten.